123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
s
  • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
  • Use nouns in the nominative case in the singular form.
  • The upper and lower of letters are not distinguished.
  • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
  • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.
s

Internetowy Bank Fotografii

In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii udo­stęp­nia zdję­cia, gra­fi­ki wek­to­ro­we, fil­my vi­deo, pli­ki dźwię­ko­we oraz mo­de­le 3D, któ­re mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne do two­rze­nia pro­jek­tów i pub­li­ka­cji za­ró­wno tra­dy­cyj­nych jak i elek­tro­nicz­nych.

Choć zda­je­my so­bie spra­wę, że na ryn­ku jest wie­le po­dob­nych ofert, to za­kła­da­my że ofe­ro­wa­ne przez nas ma­te­ria­ły, dzię­ki te­mu że są nie­do­stęp­ne w in­nych ban­kach fo­to­gra­fii, a przez to uni­kal­ne, mo­gą być dla Pań­stwa atrak­cyj­ną al­ter­na­ty­wą.

Pro­sty mo­del li­cen­cjo­no­wa­nia (stan­dar­do­wo do­stęp­ny jest tyl­ko je­den ro­dzaj li­cen­cji), któ­ra jest nie­za­leż­na od po­la eks­ploa­ta­cji, na­kła­du, roz­dziel­czo­ści czy ja­ko­ści po­wo­du­je, że nie tra­cisz tak cen­ne­go cza­su na stu­dio­wa­nie pra­wa i cen­ni­ków :-).

Nis­kie ce­ny z ko­lei po­wo­du­ją, że ry­zy­ko zwią­za­ne z nie tra­fio­nym za­ku­pem jest nie­wiel­kie, a bio­rąc pod uwa­gę fakt, że mo­żesz po­brać plik po­glą­do­wy do wy­ko­na­nia pro­jek­tu wstęp­ne­go – w za­sa­dzie ni­czym nie ry­zy­ku­jesz :-).

Mo­żesz też po­brać zu­peł­nie za dar­mo pięć pli­ków. W tym ce­lu wy­ko­naj kro­ki opi­sa­ne na stro­nie Pro­mo­cja 5 gra­tis!

O spo­so­bach wy­bie­ra­nia (wy­szu­ki­wa­nia, prze­glą­da­nia i se­lek­cji pli­ków) prze­czy­tasz na stro­nie Po­moc, ale zaw­sze mo­żesz na­pi­sać do nas. Ma­my wszyst­kie pli­ki w pa­mię­ci, więc szyb­ko po­mo­że­my Ci coś do­brać :-). A je­śli nie znaj­dziesz te­go, cze­go po­trze­bu­jesz, a masz tro­chę wię­cej cza­su, to mo­że­my wy­ko­nać spe­cjal­nie dla Cie­bie zdję­cia (ró­wnież ren­de­ry) ta­kie, ja­kich szu­kasz.W