123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
s
F
 • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
 • Use nouns in the nominative case in the singular form.
 • The upper and lower of letters are not distinguished.
 • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
 • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.
s
F

Po­moc

 1. Po utwo­rze­niu kon­ta mo­żesz przejść do wy­bie­ra­nia pli­ków do po­bra­nia (w ra­mach bez­płat­nej Puli pro­mo­cyj­nej otrzy­mu­jesz bez­płat­nie pięć kre­dy­tów). Aby wy­brać plik, klik­nij iko­nę , znaj­du­ją­cą się przy in­te­re­su­ją­cym Cię pli­ku. Je­śli nie bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram prze­nie­sie Cię do stro­ny lo­go­wa­nia. Je­śli bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram doda wy­bra­ny plik do ko­szy­ka i je­dno­cześ­nie au­to­ma­tycz­ne zmniej­szy do­stęp­ną pu­lę kre­dy­tów. Pli­ki mo­żesz do­da­wać aż do wy­czer­pa­nia do­stęp­nej pu­li (czy­li li­czby pro­mo­cyj­nych lub za­ku­pio­nych kre­dy­tów), ale na tym eta­pie pli­ki mo­żesz usu­wać z ko­szy­ka co bę­dzie po­wo­do­wa­ło po­więk­sza­nie do­stęp­nej li­czby kre­dy­tów.
 2. Aby sfi­na­li­zo­wać wy­bie­ra­nie pli­ków, klik­nij ikonę Two­je za­mó­wie­nia (w gór­nej czę­ści ok­na przeg­lą­dar­ki). Od­noś­nik bę­dzie do­stęp­ny po za­lo­go­wa­niu się do sy­ste­mu. Po we­jściu w Two­je za­mó­wie­nia zo­ba­czysz dwie lis­ty. Lista gór­na za­wie­ra pli­ki w Ma­ga­zy­nie. Są to pli­ki, któ­re wy­bra­łeś i za­ak­cep­to­wa­łeś swój wy­bór w po­prze­dnich se­sjach. Oczy­wi­ście li­sta Ma­ga­zyn bę­dzie pu­sta pod­czas ro­bie­nia za­ku­pów po raz pier­wszy w na­szym ser­wi­sie. Lista dol­na za­wie­ra pli­ki, któ­re „wło­ży­łeś” do Ko­szy­ka w ra­mach bie­żą­cej se­sji. Przy­cis­kiem Za­twier­dzam wy­bór (lub Pobieram bezpłatnie dla Puli promocyjnej) do­ko­nasz prze­nie­sie­nia pli­ków z Ko­szy­ka (li­sty dol­nej), do Ma­ga­zy­nu (na li­stę gór­ną). W tym mo­men­cie na­stą­pi po­mniej­sze­nie pu­li do­stęp­nych je­szcze kre­dy­tów, któ­rą wcześ­niej wy­ku­pi­łeś (lub otrzy­ma­łeś bez­płat­nie).
 3. Pli­ki po­bie­rasz z Ma­ga­zy­nu na swój lo­kal­ny dysk przez klik­nię­cie od­noś­ni­ka Po­bierz plik lub Po­bierz ja­ko ar­chi­wum. Mo­żesz wie­lo­krot­nie po­bie­rać ten sam plik. Uwa­ga! Gwa­ran­tu­je­my do­stęp­ność pli­ku przez 3 mie­sią­ce od da­ty je­go wy­bra­nia, dla­te­go za­le­ca­my po­bra­nie wy­bra­nych pli­ków na swój lo­kal­ny dysk bez­po­śre­dnio po do­ko­na­niu wy­bo­ru. Po tym okresie (trzech mie­się­cy) plik może zo­stać wy­mie­nio­ny na inny (np. o le­pszej ja­ko­ści, ale o po­do­bnej te­ma­ty­ce lub też mo­że zo­stać usu­nię­ty cał­ko­wi­cie z na­szej ba­zy pli­ków). Mo­żesz po­brać za­ku­pio­ny plik w po­sta­ci skom­pre­so­wa­ne­go ar­chi­wum. Ar­chi­wum za­wie­rać bę­dzie po­bie­ra­ny plik oraz zwią­za­ną z nim li­cen­cję. Mo­żesz też po­brać ar­chi­wum za­wie­ra­ją­ce wszyst­kie pli­ki za­ku­pio­ne w je­dnej se­sji, przy czym mo­żesz po­bie­ra­ne zdję­cia prze­ska­lo­wać do okreś­lo­ne­go roz­mia­ru (nie więk­sze­go niż ory­gi­nał), a tak­że okreś­lić for­mat (jpg lub png) oraz usta­lić sto­pień wy­o­strze­nia po prze­ska­lo­wa­niu. Uwa­ga! Je­śli zmie­nisz op­cje po­bie­ra­nia, to od­noś­ni­ki do po­bie­ra­nych pli­ków sta­ną się nie­aktywne. Musisz prze­ła­do­wać stro­nę (opcja Zapisz pod op­cja­mi po­bie­ra­nia pli­ków), aby od­noś­ni­ki sta­ły się po­no­wnie ak­tyw­ne (już ze zmie­nio­ny­mi op­cja­mi po­bie­ra­nia). Uwa­ga! Je­śli w ra­mach je­dnej se­sji wy­bie­rzesz du­żą li­czbę pli­ków (np. wię­cej niż 20), to po­bra­nie ich w ra­mach je­dne­go ar­chi­wum mo­że być uciąż­li­we z po­wo­du bar­dzo du­że­go roz­mia­ru te­go ar­chi­wum. Dla­te­go za­le­ca­my po­bie­ra­nie pli­ków w se­sjach nie prze­kra­cza­ją­cych 20 pli­ków. Li­cen­cję mo­żesz też po­brać nie­za­leż­nie kli­ka­jąc od­noś­nik Li­cen­cja w ta­be­li Ma­ga­zyn.
 4. Zdję­cia do­star­cza­ne są stan­dar­do­wo w for­ma­cie *.jpg lub *.png, na­to­miast gra­fi­ki wek­to­ro­we lub zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia – w for­ma­cie *.pdf. Pli­ki vi­deo i dźwię­ko­we do­star­cza­ne są w for­ma­cie ogg z roz­sze­rze­niem *.ogv. Nie­któ­re pli­ki są też do­stęp­ne w for­ma­tach pro­gra­mów: Gimp, Blen­der oraz Pro­jek­tor K3D. Pli­ki w wy­mie­nio­nych wcześ­niej trzech for­ma­tach mo­gą być po po­bra­niu edy­to­wa­ne i do­sto­so­wa­ne do włas­nych kon­kret­nych po­trzeb. Mo­że­my ró­wnież do­star­czyć pli­ki w in­nym wy­ma­ga­nym for­ma­cie. W tym ce­lu na­le­ży zwró­cić się do nas po­cztą e-mail po­da­jąc w li­ście nu­me­ry ka­ta­lo­go­we oraz wy­ma­ga­ne for­ma­ty pli­ków.
 5. Uwa­ga! Pli­ki do­star­cza­ne są wy­łą­cznie w for­mie elek­tro­nicz­nej (po­przez po­bra­nie ich z na­sze­go ser­we­ra lub prze­sła­nie po­cztą elek­tro­nicz­ną). Nie wy­sy­ła­my pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 6. Wy­szu­ka­nia pli­ku moż­na do­ko­nać po­przez:
  • Wy­ko­rzy­sta­nie wy­szu­ki­war­ki słów klu­czo­wych (po­le edy­cyj­ne w gór­nej czę­ści stro­ny). Sło­wa klu­czo­we na­le­ży wpro­wa­dzać w mia­no­wni­ku li­czby po­je­dyn­czej z wy­ko­rzy­sta­niem pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (wię­cej).
   • Wpisz szu­ka­ne sło­wo klu­czo­we lub nu­mer ka­ta­lo­go­wy w for­ma­cie XXXX-XXXX.
   • Uży­waj rze­czo­wni­ków w mia­no­wni­ku w li­czbie po­je­dyn­czej.
   • Li­te­ry wiel­kie i ma­łe nie są roz­róż­nia­ne.
   • Mo­żesz użyć ope­ra­to­ra OR. Np. pies OR kot wy­szu­ka wszyst­kie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie sło­wo pies lub sło­wo kot.
   • Je­śli nie uży­jesz ope­ra­to­ra OR i wpi­szesz kil­ka wy­ra­zów, to zo­sta­ną wy­szu­ka­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie wszyst­kie szu­ka­ne sło­wa.
   • Mo­żesz uży­wać wy­ra­zów pol­skich i an­giel­skich (na­wet je­dno­cześ­nie).
  • Prze­glą­da­nie Ba­zy pli­ków po­dzie­lo­nej na te­ma­tycz­ne ka­ta­lo­gi (w me­nu po le­wej stro­nie).
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Słów kluczowych, któ­ra za­wie­ra wy­kaz wszyst­kich za­war­tych w ba­zie słów klu­czo­wych.
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Katalogi, któ­ra umoż­li­wia bez­po­śre­dnie prze­jście do wy­bra­ne­go ka­ta­lo­gu. Li­czby w na­wia­sach przy naz­wie da­ne­go ka­ta­lo­gu ozna­cza­ją li­czbę pli­ków w da­nym ka­ta­lo­gu.
  • Wy­bór Au­to­ra, któ­re­go pli­ki chce­my prze­glą­dać. Wy­bra­nie au­to­ra z li­sty ozna­cza, że bę­dzie­my prze­glą­dać pli­ki tyl­ko te­go au­to­ra. Ró­wnież wy­szu­ki­wa­nie wg słów klu­czo­wych, a tak­że prze­glą­da­nie za­so­bów do­ty­czyć bę­dzie tyl­ko tych pli­ków, któ­re na­le­żą do wy­bra­ne­go au­to­ra. Op­cja Wszys­cy au­to­rzy ozna­cza, że do­stęp­ne bę­dą pli­ki wszyst­kich au­to­rów.
 1. Odnośnik Op­cje prze­glą­da­nia pli­ków (w me­nu J na gór­nej bel­ce) – ot­wie­ra stro­nę, na któ­rej mo­że­my zmie­nić stan­dar­do­we usta­wie­nia do­ty­czą­ce prze­glą­da­nia pli­ków w ban­ku. Mo­że­my zmie­nić m.in.: li­czbę pli­ków wy­świet­la­nych w pio­nie, a tak­że włą­czyć do­dat­ko­we opi­sy wy­świet­la­ne pod każ­dym pli­kiem.
 2. Pa­nel za­a­wan­so­wa­nych op­cji szu­ka­nia (któ­ry ot­wo­rzy­my iko­ną s znaj­du­ją­cą się za po­lem wy­szu­ki­wa­nia) udo­stęp­nia na­stę­pu­ją­ce op­cje:
  • Wy­bór orien­ta­cji, roz­mia­ru, prze­strze­ni ko­lo­rów oraz for­ma­tu prze­glą­da­nych pli­ków. Po­sił­ku­jąc się zna­czni­ka­mi moż­na stwo­rzyć wa­ru­nek, któ­rym mu­szą od­po­wia­dać wy­świet­la­ne pli­ki (np. chce­my oglą­dać tyl­ko pli­ki pio­no­we w prze­strze­ni RGB w for­ma­cie 4:3).
  • Op­cja Sło­wni­ki po­zwa­la włą­czyć wy­ko­rzy­sty­wa­nie dwóch sło­wni­ków pod­czas wy­szu­ki­wa­nia pli­ków.
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Sy­no­ni­my spo­wo­du­je, że szu­ka­jąc pli­ków za­wie­ra­ją­cych w swo­ich sło­wach klu­czo­wych okreś­lo­ne has­ło (np. dom) zo­sta­ną ró­wnież wy­świet­lo­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w sło­wach klu­czo­wych sy­no­ni­my szu­ka­ne­go has­ła (w na­szym przy­kła­dzie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wo cha­ta).
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Abs­trak­cyj­ne z ko­lei spo­wo­du­je, że wpi­su­jąc has­ło abs­trak­cyj­ne (np. o­cie­ple­nie) zo­ba­czy­my pli­ki za­wie­ra­ją­ce kon­kret­ne od­po­wie­dni­ki dla te­go has­ła (w tym wy­pad­ku pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wa spę­ka­na zie­mia).
  • Wy­bór ty­pu pli­ku. W ba­zie mo­gą być prze­cho­wy­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
   • Zdję­cia – są to stan­dar­do­we zdję­cia z apa­ra­tu cyf­ro­we­go lub ska­ne­ra.
   • Zdję­cia wy­se­pa­ro­wa­ne – są to zdję­cia ja­kie­goś obiek­tu od­cię­te wy­raź­ną gra­ni­cą od je­dno­li­te­go (np. bia­łe­go) tła. Zdję­cia ta­kie mo­gą być w łat­wy spo­sób mon­to­wa­ne z in­ny­mi gra­fi­ka­mi.
   • Pli­ki ren­de­ro­wa­ne – są to bitmapy, pliki vi­deo lub mo­dele 3D wy­ge­ne­ro­wa­ne sztu­cznie za po­mo­cą pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go (np. frak­tale, mo­dele ku­li ziem­skiej, itp.).
   • Pli­ki HDR – są to pli­ki (naj­czę­ściej zdję­cie, ale mo­gą to być ró­wnież pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub vi­deo) z wy­so­ką dy­na­mi­ką.
   • Pliki ze ścież­ką od­ci­na­nia – są to pliki (najczęściej zdję­cia) z na­ło­żo­ną wek­to­ro­wą ścież­ką wy­ci­na­ją­cą obiekt z tła. Te­go ty­pu gra­fi­ki prze­cho­wy­wa­ne są w ba­zie w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
   • Pliki z prze­źro­czy­sto­ścią – są to zdję­cia, mo­de­le 3D lub pliki in­ne­go ro­dza­ju, w któ­rych część tła jest prze­źro­czy­sta. Ta­kie pliki są za­pi­sa­ne w for­ma­cie *.png lub w for­ma­cie tzw. „ot­war­tym” (np. ja­ko plik źród­ło­wy pro­gra­mu Blen­der).
   • Pliki gra­ficz­ne z war­stwa­mi – są to pliki „ot­war­te” za­pi­sa­ne w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję warstw (np. w pro­gra­mie Gimp).
   • Pa­no­ra­my cy­lin­drycz­ne – są to zdję­cia, któ­re są wal­cami i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
   • Pa­no­ra­my sfe­rycz­ne – są to zdję­cia, któ­re obej­mu­ją peł­ną sfe­rę (ku­lę) i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
   • Gra­fi­ki wek­to­ro­we – są to tzw. clip­arty, czy­li ry­sun­ki wek­to­ro­we. Gra­fi­ki te prze­cho­wy­wa­ne są w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
   • Pli­ki vi­deo – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi z dźwię­kiem lub bez dźwię­ku. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej ban­ku pli­ki vi­deo są pre­zen­to­wa­ne w for­ma­cie ogg i w ta­kim sa­mym for­ma­cie (ale w więk­szej roz­dziel­czo­ści i z roz­sze­rze­niem *.ogv) są do­star­cza­ne użyt­ko­wni­ko­wi. For­mat ogg wy­ma­ga do od­twa­rza­nia al­bo je­dnej z no­wo­czes­nych przeg­lą­da­rek in­ter­ne­to­wych (np. Ope­ry, Fi­re­Fo­xa lub Chro­me) al­bo też za­in­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia­ją­ce­go prze­glą­da­nie te­go ty­pu pli­ków. Ob­szer­ne in­for­ma­cje na ten te­mat moż­na zna­leźć pod ad­re­sa­mi: xip­h.org, theo­ra.org oraz w Wi­ki­pe­dii.
   • Pli­ki dźwię­ko­we – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi za­wie­ra­ją­cy­mi wy­łą­cznie ścież­kę dźwię­ko­wą. Pli­ki te są ob­słu­gi­wa­ne tak sa­mo jak pli­ki vi­deo opi­sa­ne wy­żej.
   • Mo­de­le 3D – są pli­ka­mi „ot­war­ty­mi” za­pi­sa­ny­mi w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję gra­fi­ki 3D (np. w pro­gra­mie Blen­der lub K3D).

   Moż­na wy­brać je­dno­cześ­nie kil­ka ty­pów oglą­da­nych pli­ków (np. Pli­ki z prze­źro­czy­sto­ściąPli­ki ren­de­ro­wa­ne), co spo­wo­du­je, że bę­dą po­ka­zy­wa­ne pli­ki speł­nia­ją­ce jedno z wy­bra­nych kry­te­riów (w na­szym przy­kła­dzie będą to pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub z prze­źro­czy­stym tłem). Do­myśl­nie po­ka­zy­wa­ne są wszyst­kie ty­py pli­ków.

News

3013-0425; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstraction, technology, hacker, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow, pixels
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow, pixels
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, green signs, glow
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow, pixels
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow, pixels
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, pixels
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, pixels
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; arrivals board, departures board, timetable, screen, monitor, characters on the monitor, blue signs, pixels
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; arrivals board, departures board, timetable, screen, monitor, characters on the monitor, blue signs, pixels
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstraction, letters, letters, signs
J

FG,

« 1 2 »

More news