123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
s
F
  • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
  • Use nouns in the nominative case in the singular form.
  • The upper and lower of letters are not distinguished.
  • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
  • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.
s
F

Jak wy­brać or­ga­ni­za­to­ra wy­pra­wy?

Na­le­żę do lu­dzi, któ­rzy źle zno­szą zor­ga­ni­zo­wa­ne wy­ciecz­ki. Jaz­da pięć­dzie­się­cio­o­so­bo­wym au­to­ka­rem, za­li­cza­jąc po dro­dze skle­py z pa­miąt­ka­mi, skó­ra­mi, bi­żu­te­rią, zło­tem, sre­brem i mi­lio­nem in­nych nie­po­trzeb­nych przed­mio­tów, to per­spek­ty­wa któ­ra znie­chę­ci­ła­by mnie do po­dró­ży na­wet ku naj­bar­dziej fo­to­ge­nicz­nym kra­job­ra­zom.

Zre­sztą, zdjęć naj­cie­kaw­szych miejsc z da­ne­go re­gio­nu nie zro­bi­my pod­czas wy­ciecz­ki au­to­ka­ro­wej, bo au­to­kar nie wje­dzie na nie­do­stęp­ne szla­ki, nie wspo­mi­na­jąc już o tym, że ciąg­le ktoś wcho­dzi w kadr. Na trek­king pięć­dzie­się­cio­o­so­bo­wej gru­py też bym nie li­czył :-). No i oczy­wi­ście trze­ba je­szcze za­pła­cić za or­ga­ni­za­cję im­pre­zy wszyst­kim po­śre­dni­kom.

Pod­su­mo­wu­jąc – mnie stan­dar­do­we wy­ciecz­ki nie in­te­re­su­ją :-). Je­śli z ko­lei po­pro­si­my fir­mę w Pol­sce o or­ga­ni­za­cję wy­pra­wy nie­stan­dar­do­wej (dla ma­łej li­czby osób i z in­dy­wi­dual­nym pla­nem), to nie bę­dzie to nie­moż­li­we, ale ko­szty bę­dą wy­so­kie.

Co wo­bec te­go ro­bić? Ma­my dwa wy­jścia. Mo­że­my po­je­chać „w ciem­no”. Prze­mie­szczać się środ­ka­mi ko­mu­ni­ka­cji pub­licz­nej, ho­te­li szu­kać na miej­scu. Nie­któ­rzy pre­fe­ru­ją ta­kie roz­wią­za­nie, je­dnak my z kil­ku po­wo­dów zre­zyg­no­wa­liś­my z te­go. Po pier­wsze, wo­zi­my ze so­bą bar­dzo du­żo cięż­kie­go i dro­gie­go sprzę­tu, po dru­gie, po­dróż ko­mu­ni­ka­cją pub­licz­ną ozna­cza ko­nie­czność do­sto­so­wa­nia się do kon­kret­nych go­dzin i tras (naj­lep­sze zdję­cia ro­bi się po­za tra­są), a po przy­by­ciu do no­we­go miej­sca chce­my – za­nim się ściem­ni – ro­bić zdję­cia, a nie szu­kać ho­te­lu.

Au­to­bus „li­nio­wy” w Ke­nii.


Or­ga­ni­za­tor ideal­ny

Za­zwy­czaj więc po­sił­ku­je­my się po­mo­cą or­ga­ni­za­to­ra, ale lo­kal­ne­go. In­ny­mi sło­wy, szu­ka­my fir­my tu­ry­stycz­nej, któ­ra zna lo­kal­ne rea­lia i od któ­rej moż­na wy­na­jąć sa­mo­chód z kie­row­cą, ale któ­ra nie bę­dzie nas mę­czyć prze­wo­dni­kiem ciąg­ną­cym nas do za­przy­jaź­nio­nych re­stau­ra­cji.

Naj­pierw, (po­sił­ku­jąc się włas­nym do­świad­cze­niem, ma­pa­mi, prze­wo­dni­ka­mi, In­ter­ne­tem) ukła­da­my dość dok­ła­dny plan wy­pra­wy: z da­ta­mi, sza­co­wa­ny­mi go­dzi­na­mi prze­jaz­dów, miej­sca­mi po­sto­ju, cza­sem prze­wi­dzia­nym na zwie­dza­nie waż­niej­szych (klu­czo­wych) miejsc, itp. Ten plan (oczy­wi­ście w ję­zy­ku an­giel­skim) wy­sy­ła­my do firm w kra­ju do­ce­lo­wym z py­ta­niem o moż­li­wość rea­li­za­cji. Je­szcze mi się nie zda­rzy­ło, że­bym na ta­kie za­py­ta­nie nie otrzy­mał od­po­wie­dzi :-). Ale od­po­wie­dzi są róż­ne. Po od­po­wie­dzi ich po­zna­cie :-). Ci co bę­dą klu­czyć, że pla­nu nie da się zrea­li­zo­wać, że pro­po­nu­ją nam to lub tam­to, od­sy­ła­ją do „pa­kie­tów” na stro­nie in­ter­ne­to­wej, itp. – od­pa­da­ją z gry.

W koń­cu je­dnak uda­je się wy­brać tę fir­mę, z któ­rą po­je­dzie­my i z nią pro­wa­dzi­my ne­go­cja­cje do koń­ca, do ostat­nie­go szcze­gó­łu :-). Ja wiem, że nie­któ­rzy po­dróż­ni­cy uwa­ża­ją, że tro­chę spon­ta­nicz­no­ści nie za­szko­dzi, ale – tu cho­dzi o na­sze pie­nią­dze. Je­śli cze­goś na tym eta­pie nie usta­li­my (np. czy w ce­nie są opła­ty we­jścio­we do ja­kie­goś re­zer­wa­tu, opła­ty dro­go­we, po­dat­ki, itp.), to mo­że­my być pra­wie pe­wni, że ui­ści­my te opła­ty na miej­scu. Przy­kła­dy: w cza­sie ostat­niej po­dró­ży w Hi­ma­la­je je­den z kie­row­ców za­żą­dał od nas pie­nię­dzy na opła­ty dro­go­we, do­pie­ro wy­ję­cie pod­pi­sa­nej umo­wy, w któ­rej by­ło na­pi­sa­ne, że w ce­nie opła­ty dro­go­we są uwzglę­dnio­ne, spra­wę roz­wią­za­ło. W je­dnym z ho­te­li na­to­miast pró­bo­wa­no po­li­czyć nam opła­tę za do­dat­ko­we łóż­ko w po­ko­ju w wy­so­ko­ści więk­szej od ce­ny za po­kój dwu­o­so­bo­wy :-). Znów wy­ję­cie kar­tki z wy­dru­ko­wa­ny­mi wcześ­niej­szy­mi usta­le­nia­mi ura­to­wa­ło sy­tua­cję.

Moż­na oczy­wi­ście wy­brać wa­riant pośred­ni. Tak zro­bi­liś­my w cza­sie dru­giej wy­pra­wy do Ke­nii. Bę­dąc w Nai­ro­bi od­wie­dzi­liś­my kil­ka firm or­ga­ni­zu­ją­cych sa­fa­ri. Spoś­ród ofert tych firm wy­bra­liś­my na­szym zda­niem naj­lep­szą i po­je­cha­liś­my. Ale to mo­im zda­niem nie jest dob­re roz­wią­za­nie. Nie je­steś­my prze­cież w sta­nie spraw­dzić zbyt wie­lu ofert. A nie­któ­re po­mys­ły wy­ma­ga­ją je­dnak od biu­ra wcześ­niej­sze­go przy­go­to­wa­nia się, spraw­dze­nia moż­li­wo­ści rea­li­za­cji po­mys­łu, itp.

Podsumowując – każ­dy spo­sób po­dró­żo­wa­nia ma swo­je plu­sy i mi­nu­sy. Je­śli masz du­żo cza­su i żad­nych kon­kret­nych pla­nów, mo­żesz so­bie poz­wo­lić na wię­cej impro­wi­za­cji. Je­śli masz kon­kret­ny plan do zrea­li­zo­wa­nia, nie trać cza­su na po­szu­ki­wa­nie tran­spor­tu czy noc­le­gu.

Martyna Nawrocka, Ko­sza­lin, grudzień 2019
News

3013-0425; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstraction, technology, hacker, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow, pixels
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow, pixels
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, green signs, glow
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow, pixels
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow, pixels
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, pixels
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, pixels
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; arrivals board, departures board, timetable, screen, monitor, characters on the monitor, blue signs, pixels
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; arrivals board, departures board, timetable, screen, monitor, characters on the monitor, blue signs, pixels
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstraction, letters, letters, signs
J

FG,

« 1 2 »

More news