123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
s
F
  • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
  • Use nouns in the nominative case in the singular form.
  • The upper and lower of letters are not distinguished.
  • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
  • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.
s
F

Niezbę­dnik fo­to­gra­fa – Indie

W su­mie chciał­bym po­dró­żo­wać i nie fo­to­gra­fo­wać :-). By­ło­by lżej, ta­niej i wy­go­dniej. Ale jak się oprzeć tym kra­job­ra­zom (np. w Gó­rach At­las w Ma­ro­ku), al­bo zwie­rza­kom (np. w Ma­sai Ma­ra)? No cóż, ja nie po­tra­fię. Dla­te­go bio­rę wszyst­ko co trze­ba, że­by po­tem nie ża­ło­wać :-).

Sprzęt fo­to­gra­ficz­ny

Nie­ste­ty sprzęt fo­to­gra­ficz­ny (w ogó­le – elek­tro­nicz­ny) jest za­wo­dny. W cią­gu swo­ich wy­praw nap­ra­wia­łem już apa­rat, w któ­rym prze­sta­ła dzia­łać mi­gaw­ka, czy obiek­ty­wy z któ­rych sa­me wy­krę­ca­ły się śrub­ki (pod wpły­wem drgań na ło­dzi). Kurz, wil­goć, drga­nia i ude­rze­nia po­wo­du­ją, że wła­ści­wie pod­czas każ­dej po­dró­ży ja­kiś ele­ment się psu­je, czę­ścio­wo lub osta­te­cznie. Je­śli za­le­ży ci na zdję­ciach – mu­sisz mieć sprzęt za­pa­so­wy.

Zwróć też uwa­gę na spo­sób tran­spor­to­wa­nia sprzę­tu. Za­bez­pie­cze­nie przed wil­go­cią i przed drga­nia­mi (je­śli bę­dziesz po­dró­żo­wał sa­mo­cho­dem) jest nie­zbę­dne. Osiem go­dzin jaz­dy po wer­te­pach roz­krę­ci każ­dy sprzęt, je­śli tyl­ko dasz mu na to szan­sę (np. po­ło­żysz go bez za­bez­pie­cze­nia na pod­ło­dze po­jaz­du).


Za­si­la­nie

Za­bierz ze so­bą za­pa­so­we ba­te­rie i dwie ła­do­war­ki (one też lu­bią się psuć, ale więk­sze ry­zy­ko jest ta­kie, że po pro­stu za­pom­nisz ją za­brać z któ­re­goś z ho­te­li). Co praw­da teo­re­tycz­nie elek­trycz­ność jest pra­wie wszę­dzie, ale weź la­tar­ki, za­pa­so­wą ba­te­rię do lap­to­pa czy tab­le­ta (mo­że tzw. bank za­si­la­nia). Nap­raw­dę ser­ce bo­li, gdy wi­dzę tu­ry­stów z mar­kot­ny­mi mi­na­mi, bo właś­nie wy­czer­pa­ła się im ba­te­ria w czymś tam.

Ró­wnież sta­bil­ność za­si­la­nia po­zo­sta­wia wie­le do ży­cze­nia. Nag­le za­czy­na wiać wiatr, ro­bi się ciem­no, wy­je sy­re­na :-). Co to? Nad­cho­dzi mon­sun :-). Je­śli prąd elek­trycz­ny do Two­je­go ho­te­lu jest do­pro­wa­dzo­ny w ten spo­sób:

Elek­trycz­ność w In­diach.

to nie licz, że prze­trzy­ma mon­sun. Oczy­wi­ście mon­sun po chwi­li prze­cho­dzi, a o osiem­na­stej za­pa­da ciem­ność i la­tar­ka Two­im przy­ja­cie­lem jest :-).

Miej też na uwa­dze, że je­śli na­wet do­py­tasz i do­wiesz się, że tak, elek­trycz­ność jest, to wca­le nie zna­czy, że bę­dą gniaz­dka, jak to by­ło w Ma­ro­ku, gdzie mie­liś­my ho­tel, na­wet wy­go­dny, ale w po­ko­ju nie by­ło ani je­dne­go gniaz­dka :-).


Łą­czność

Czy­li spra­wa ko­mu­ni­ka­cji z blis­ki­mi. Kie­dy za­czy­na­łem swo­je po­dró­że (a by­ło to ła­dnych kil­ka lat te­mu) sy­tua­cja wy­glą­da­ła kiep­sko. In­ter­net nie był tak do­stęp­ny jak te­raz i w za­sa­dzie je­dy­nym spo­so­bem, aby być nie­za­leż­nym od lo­su i mieć sta­ły kon­takt z kra­jem był za­kup kar­ty SIM i mo­de­mu i pod­łą­cze­nie te­go ze­sta­wu do lap­to­pa.

Te­raz sy­tua­cja wy­glą­da zna­cznie le­piej. Wi-Fi jest w więk­szo­ści ho­te­li, a kar­tę SIM, któ­rą ewen­tual­nie ku­pisz, mo­żesz wło­żyć po pro­stu do tab­le­ta (je­śli masz od­po­wie­dni mo­del) i wte­dy od­pa­da prob­lem mo­de­mu i lap­to­pa.

Je­śli cho­dzi o kon­takt te­le­fo­nicz­ny, to po­za Unią nie­ste­ty ko­rzy­sta­nie z na­szych te­le­fo­nów (przez roa­ming) nie jest ta­nie. Z dru­giej stro­ny kon­takt te­le­fo­nicz­ny nie jest tak waż­ny z kra­jem (z ro­dzi­ną po­roz­ma­wiasz w ho­te­lu przez in­ter­net), jak mię­dzy ucze­stni­ka­mi wy­pra­wy (mam tu na myś­li sy­tua­cje awa­ryj­ne, np. zwie­dza­my du­ży kom­pleks ty­pu Taj Mahal i trze­ba się od­szu­kać :-)). Je­śli w eg­zo­tycz­nym kra­ju masz za­miar prze­by­wać kil­ka dni, to mi­mo tych cen dasz ra­dę. Je­śli je­dnak masz za­miar prze­by­wać tam 30-40 dni, to roz­są­dnym roz­wią­za­niem jest po pro­stu ku­pie­nie kart SIM na miej­scu i ko­rzy­sta­nie z sie­ci i po­łą­czeń lo­kal­nych.

Tu je­dnak jest pe­wien prob­lem. Otóż ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa w wie­lu kra­jach, np. w In­diach (po­dob­nie jak w Pol­sce) kar­tę SIM trze­ba re­je­stro­wać. Nie by­ło­by w tym nic stra­szne­go, gdy­by nie fakt, że kar­ta za­cznie pra­co­wać po za­re­je­stro­wa­niu, a re­je­stra­cja trwa, i trwa i trwa... :-). Za­pła­ci­łeś za kar­tę, a ona nie pra­cu­je. Więc – po­proś po pro­stu fir­mę, w któ­rej wy­naj­miesz sa­mo­chód, że­by kar­tę ku­pi­li i za­czę­li re­je­stro­wać je­szcze za­nim ru­szysz z Pol­ski :-).

Ze­spół 3n, Ko­sza­lin, luty 2019
News

3013-0425; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0435; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0480; 4500 x 3000; abstraction, technology, hacker, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery
J

FG,

3013-0530; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow, pixels
J

FG,

3013-0510; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow, pixels
J

FG,

3013-0540; 4550 x 4550; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, blue signs, glow
J

FG,

3013-0550; 4550 x 4550; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, green signs, glow
J

FG,

3013-0570; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow
J

FG,

3013-0600; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow, pixels
J

FG,

3013-0620; 4500 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, machine code, binary code, hexadecimal code, mystery, monitor, characters on the monitor, glow, pixels
J

FG,

3013-0720; 5120 x 2880; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, pixels
J

FG,

3013-0750; 6000 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor, pixels
J

FG,

3013-0760; 6000 x 3000; abstraction, technology, cipher, encryption, rebus, enigma, Internet, computer, code, program, program code, mystery, monitor, characters on the monitor
J

FG,

3013-1210; 5120 x 2880; arrivals board, departures board, timetable, screen, monitor, characters on the monitor, blue signs, pixels
J

FG,

3013-1220; 5120 x 2880; arrivals board, departures board, timetable, screen, monitor, characters on the monitor, blue signs, pixels
J

FG,

3013-5010; 2970 x 570; abstraction, letters, letters, signs
J

FG,

« 1 2 »

More news