123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
s
F
  • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
  • Use nouns in the nominative case in the singular form.
  • The upper and lower of letters are not distinguished.
  • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
  • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.
s
F

3N MOBILE STOCK PHOTOS

Nasz Bank udo­stęp­nia część swoich zasobów poprzez aplikację mobilną 3N MOBILE STOCK PHOTOS pracującą pod systemem Android.

Aplikacja mobilna

Dla­cze­go ap­li­ka­cja mo­bil­na?

Dzię­ki ap­li­ka­cji mo­bil­nej mo­żesz prze­glą­dać za­so­by na­sze­go ban­ku w wa­run­kach te­re­no­wych. Wy­star­czy ko­mór­ka i do­stęp do In­ter­ne­tu. Wy­bra­ny plik mo­żesz na­tych­miast (bez po­trze­by lo­go­wa­nia się) po­brać i prze­słać na swój kom­pu­ter.

W cza­sach, w któ­rych li­czy się szyb­kość do­stę­pu do no­wych, wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów nie bez zna­cze­nia jest ró­wnież mo­del li­cen­cjo­no­wa­nia.

Wy­se­lek­cjo­no­wa­liś­my pli­ki do­stęp­ne po­przez na­szą ap­li­ka­cję tak, aby li­cen­cja na ich użyt­ko­wa­nie mog­ła być mak­sy­mal­nie pro­sta. Nie mu­sisz we włas­nym za­kre­sie spraw­dzać, czy da­ny plik wy­ma­ga do pub­li­ka­cji do­dat­ko­wych ze­zwo­leń lub czy nie jest tyl­ko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go. Po­bie­ra­jąc plik po­przez na­szą ap­li­ka­cję masz pe­wność, że plik mo­żesz swo­bo­dnie pub­li­ko­wać w do­wol­nym me­dium, w do­wol­nym ce­lu i w do­wol­nym na­kła­dzie (zgo­dnie z na­szą upro­szczo­ną umo­wą li­cen­cyj­ną).

Cze­go mo­żesz ocze­ki­wać?
  • Łat­we­go do­stę­pu do wy­se­lek­cjo­no­wa­nych, naj­wyż­szej ja­ko­ści pli­ków.
  • Jas­nej i pro­stej umo­wy li­cen­cyj­nej na ko­rzy­sta­nie z po­bra­nych pli­ków.
  • Nis­kiej ce­ny i bra­ku li­mi­tów po­bie­ra­nych pli­ków.
  • Pro­ste­go in­ter­fej­su.

»

(W wersji bezpłatnej pobrane pliki będą zawie-
rały znak wodny zgodnie z umową licencyjną).