123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
 • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
 • Use nouns in the nominative case in the singular form.
 • The upper and lower of letters are not distinguished.
 • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
 • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.

Re­gu­la­min korzystania z ser­wi­su pho­to3n.pl

 1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su oraz ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych ze­bra­nych w dro­dze re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ka w ni­niej­szym ser­wi­sie jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: contact​@​photo3n.​pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04. Ser­wis do­stęp­ny jest pod dwo­ma ad­re­sa­mi: tj.: https://foto.3n.com.pl – w wer­sji pol­sko­ję­zycz­nej oraz pod ad­re­sem: https://photo.3n.com.pl – w wer­sji ang­lo­ję­zycz­nej. Obie wer­sje ser­wi­su są so­bie ró­wno­waż­ne, a usta­lo­ne tu za­sa­dy sprze­da­ży do­ty­czą obu wer­sji ję­zy­ko­wych.
 2. Wi­try­ny foto.3n.com.pl i photo.3n.com.pl wy­ko­rzy­stu­ją pli­ki co­o­kies. Zo­bacz wię­cej w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
 3. Zakupu licencji na korzystanie z pli­ków (typy dostępnych plików omówiono w Pomocy) po­przez ni­niej­szy ser­wis mo­gą do­ko­ny­wać wy­łą­cznie użyt­ko­wni­cy za­re­je­stro­wa­ni i pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Re­je­stra­cja jest bez­płat­na i dob­ro­wol­na, ale jej brak unie­moż­li­wia ko­rzy­sta­nie z ko­mer­cyj­nych fun­kcji ser­wi­su.
 4. Kon­to użyt­ko­wni­ka two­rzo­ne jest na czas nie­o­kreś­lo­ny, ale użyt­ko­wnik mo­że w każ­dej chwi­li zlik­wi­do­wać swo­je kon­to po­przez wy­sła­nie na ad­res contact​@​photo3n.​pl proś­by o lik­wi­da­cję kon­ta.
  Wła­ści­ciel ser­wi­su mo­że usu­nąć kon­to w sy­tua­cji, gdy użyt­ko­wnik nie ko­rzy­sta z nie­go przez okres je­dne­go ro­ku lub też w sy­tua­cji za­prze­sta­nia dzia­łal­no­ści ser­wi­su. W każ­dym przy­pad­ku lik­wi­da­cji kon­ta użyt­ko­wni­ka da­ne oso­bo­we zwią­za­ne z kon­tem są trwa­le usu­wa­ne.
 5. Re­je­stra­cja obe­jmu­je po­da­nie da­nych nie­zbę­dnych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry oraz lo­gi­nu i has­ła nie­zbę­dnych do utwo­rze­nia i utrzy­ma­nia kon­ta użyt­ko­wni­ka. Re­je­stru­jąc się użyt­ko­wnik wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych uzys­ka­nych w dro­dze do­ko­na­nej przez nie­go re­je­stra­cji w wy­mie­nio­nym wy­żej za­kre­sie i ce­lu, a tak­że przy­jmu­je do wia­do­mo­ści, że przy­słu­gu­je mu pra­wo wglą­du, zmia­ny lub usu­nię­cia po­da­nych da­nych sa­mo­dziel­nie (po za­lo­go­wa­niu do swo­je­go kon­ta) lub po­przez kon­takt z ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych.
  Ad­mi­ni­stra­tor da­nych za­pe­wnia po­uf­ność i in­te­gral­ność tran­smi­sji da­nych na eta­pie re­je­stra­cji po­przez szyf­ro­wa­nie ko­mu­ni­ka­cji pro­to­ko­łem SSL.
 6. W ce­lu do­ko­na­nia re­je­stra­cji, a tak­że póź­niej­sze­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we.
 7. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da wszel­kich sta­rań, aby opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su speł­nia­ło nor­my W3C, co moż­na spraw­dzić pod tym lin­kiem. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da również wszel­kich sta­rań aby za­pe­wnić bez­a­wa­ryj­ną, ciąg­łą do­stęp­ność ser­wi­su, je­dnak za­strze­ga so­bie możli­wość wy­stą­pie­nia chwi­lo­wych przerw w je­go dzia­ła­niu w ce­lu do­ko­na­nia ak­tua­li­za­cji da­nych i opro­gra­mo­wa­nia. Je­dno­cześ­nie wła­ści­ciel ser­wi­su nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za prze­rwy w pra­cy ser­wi­su spo­wo­do­wa­ne awa­ria­mi, na któ­re nie ma wpły­wu (np. awa­ria łą­czy do ser­we­ra).
 8. Po­bra­nie pli­ku z ser­wi­su jest moż­li­we po wcześ­niej­szym wy­ku­pie­niu Li­cen­cji, któ­ra okreś­la spo­sób w ja­ki na­byw­ca mo­że ko­rzy­stać z da­ne­go pli­ku. W ża­dnym wy­pad­ku sprze­da­ży nie pod­le­ga­ją pra­wa au­tor­skie (ani oso­bi­ste, ani ma­jąt­ko­we) do pli­ku. Umo­wa li­cen­cyj­na jest in­te­gral­ną czę­ścią ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i zgo­da na za­pi­sy za­war­te w tej umo­wie jest wa­run­kiem ko­rzy­sta­nia z ni­niej­sze­go ser­wi­su.
 9. Ce­na li­cen­cji na wy­ko­rzy­sta­nie po­je­dyn­cze­go pli­ku za­le­ży wy­łą­cznie od li­czby ku­po­wa­nych w ra­mach je­dnej tran­sak­cji li­cen­cji zgo­dnie z po­niż­szą ta­be­lą:
  Number of pur­chased licencesThe unit price (USD)Amount (USD)
     1  7.50   7.50
     2  5.00  10.00
     3  3.80  11.40
     4  3.20  12.80
     5  2.80  14.00
    10  1.90  19.00
    15  1.80  27.00
    20  1.60  32.00
    50  1.00  50.00
   100  0.80  80.00
 10. Ce­na po­je­dyn­czej li­cen­cji nie za­le­ży na­to­miast od wiel­ko­ści pli­ku w pik­se­lach, ja­ko­ści, za­war­to­ści i in­nych czyn­ni­ków (np. po­la eks­ploa­ta­cji). Ce­na ta jest bez VAT-u i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny, po­nie­waż nie je­steś­my płat­ni­ka­mi VAT-u. W związ­ku z po­wyż­szym wy­sta­wia­my tzw. fak­tu­ry bez VAT.
 11. Stan­dar­do­wa umo­wa li­cen­cyj­na prze­wi­du­je sprze­daż nie wy­łą­czną, co ozna­cza, że da­ny plik mo­że być sprze­da­ny wie­lo­krot­nie róż­nym oso­bom. Ist­nie­je moż­li­wość na­by­cia pli­ku na wy­łą­czność, pod wa­run­kiem, że da­ny plik nie był do tej po­ry ni­ko­mu sprze­da­ny. Ce­na ta­kiej (wy­łą­cznej) umo­wy li­cen­cyj­nej jest ne­go­cjo­wa­na in­dy­wi­dual­nie.
 12. Po za­re­je­stro­wa­niu się w sy­ste­mie (czy­li utwo­rze­niu kon­ta) użyt­ko­wnik otrzy­mu­je bez­płat­nie pro­mo­cyj­ną pu­lę pię­ciu li­cen­cji. W ra­mach tej pu­li użyt­ko­wnik mo­że po­brać do­wol­ne pięć pli­ków i wy­ko­rzy­stać je w do­wol­ny (ale zgo­dny z li­cen­cją) spo­sób. Po wy­ko­rzy­sta­niu tej pu­li, kon­to użyt­ko­wni­ka zo­sta­nie za­blo­ko­wa­ne. Aby umoż­li­wić dal­sze ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su na­le­ży za­ku­pić pa­kiet li­cen­cji od­po­wia­da­ją­cy prze­wi­dy­wa­nej li­czbie po­bie­ra­nych pli­ków zgo­dnie z za­mie­szczo­ną wcześ­niej ta­be­lą.
 1. Za­ku­pu pa­kie­tu li­cen­cji do­ko­na­my wcho­dząc na stro­nę Za­kup li­cen­cji (od­po­wied­ni link znaj­dzie­my w gór­nej czę­ści stro­ny po za­lo­go­wa­niu). Za­ku­pu do­ko­nu­je­my w czte­rech kro­kach:
  1. Krok 1. W ta­be­li (ta­kiej sa­mej jak za­mie­szczo­na wcześ­niej w ni­niej­szym re­gu­la­mi­nie) klik­nij znak , przy in­te­re­su­ją­cej Cię li­czbie li­cen­cji.
  2. Krok 2. Wy­bierz for­mę płat­no­ści. Płat­ność mo­że być zrea­li­zo­wa­na na je­den z dwóch spo­so­bów:
   • Po­przez wpła­tę na kon­to.
   • Po­przez sy­stem Pay­Pal.
  3. Krok 3 jest róż­ny dla każ­de­go z wy­mie­nio­nych wy­żej spo­so­bów płat­no­ści.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę na kon­to, to w tym kro­ku zo­sta­ną wy­świet­lo­ne da­ne do prze­le­wu (tj. kwo­ta, od­bior­ca, nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go, ty­tuł wpła­ty) oraz przy­cisk Kup te­raz.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę po­przez sy­stem Pay­Pal, to w tym kro­ku zo­sta­nie wy­świet­lo­ny przy­cisk Kup te­raz sy­ste­mu Pay­Pal.
   W każ­dym z do­stęp­nych spo­so­bów płat­no­ści tran­sak­cję fi­na­li­zu­je­my kli­ka­jąc przy­cisk Kup te­raz. Do mo­men­tu klik­nię­cia te­go przy­cis­ku mo­że­my z tran­sak­cji zre­zyg­no­wać (przy­cisk Anu­luj) lub wró­cić do je­dne­go z po­prze­dnich kro­ków (wy­bo­ru li­czby li­cen­cji lub wy­bo­ru for­my płat­no­ści). Po klik­nię­ciu przy­cis­ku Kup te­raz prze­cho­dzi­my do kro­ku czwar­te­go, czy­li Po­twier­dze­nia.
  4. Po­twier­dze­nie koń­czy pro­ces za­ku­pu.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę na kon­to, to w tym kro­ku in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wpła­ty zo­sta­ną wy­sła­ne ku­pu­ją­ce­mu po­cztą elek­tro­nicz­ną. Po za­księ­go­wa­niu wpła­ty od­blo­ku­je­my kon­to użyt­ko­wni­ka i bę­dzie on mógł po­brać za­ku­pio­ną li­czbę pli­ków. Je­dno­cześ­nie wy­śle­my ku­pu­ją­ce­mu fak­tu­rę.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę po­przez sy­stem Pay­Pal, to w tym kro­ku na­stę­pu­je we­ry­fi­ka­cja płat­no­ści. Je­śli płat­ność zo­sta­nie po­pra­wnie zwe­ry­fi­ko­wa­na, to sy­stem au­to­ma­tycz­nie od­blo­ku­je kon­to użyt­ko­wni­ka. Je­śli sy­stem nie zwe­ry­fi­ku­je po­pra­wnie płat­no­ści, zo­sta­nie wy­świet­lo­ny od­po­wie­dni ko­mu­ni­kat z proś­bą o kon­takt z ad­mi­ni­stra­to­rem sy­ste­mu. Po otrzy­ma­niu ta­kiej in­for­ma­cji ad­mi­ni­stra­tor sy­ste­mu spraw­dzi sta­tus płat­no­ści w sy­ste­mie Pay­Pal i roz­wią­że ewen­tual­ny prob­lem. Po zwe­ry­fi­ko­wa­niu płat­no­ści ku­pu­ją­ce­mu zo­sta­nie wy­sła­na fak­tu­ra po­cztą elek­tro­nicz­ną.
 2. Po za­ku­pie­niu pa­kie­tu li­cen­cji mo­żesz przejść do wy­bie­ra­nia pli­ków do po­bra­nia. Aby wy­brać plik, na­le­ży klik­nąć iko­nę , znaj­du­ją­cą się przy in­te­re­su­ją­cym Cię pli­ku. Je­śli nie bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram prze­nie­sie Cię do stro­ny lo­go­wa­nia. Je­śli bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram doda wy­bra­ny plik do ko­szy­ka i je­dno­cześ­nie au­to­ma­tycz­ne zmniej­szy do­stęp­ną pu­lę pli­ków. Pli­ki mo­że­my do­da­wać aż do wy­czer­pa­nia do­stęp­nej pu­li (czy­li li­czby za­ku­pio­nych li­cen­cji), ale na tym eta­pie pli­ki moż­na usu­wać z ko­szy­ka co bę­dzie po­wo­do­wa­ło po­więk­sza­nie do­stęp­nej li­czby pli­ków.
 3. Aby sfi­na­li­zo­wać wy­bie­ra­nie pli­ków, na­le­ży klik­nąć link Two­je za­mó­wie­nia (w gór­nej czę­ści ok­na przeg­lą­dar­ki). Link bę­dzie do­stęp­ny po za­lo­go­wa­niu się do sy­ste­mu. Po we­jściu w Two­je za­mó­wie­nia zo­ba­czysz dwie lis­ty. Lista gór­na za­wie­ra pli­ki w Ma­ga­zy­nie. Są to pli­ki, któ­re wy­bra­łeś i za­ak­cep­to­wa­łeś swój wy­bór w po­prze­dnich se­sjach. Oczy­wi­ście li­sta Ma­ga­zyn bę­dzie pu­sta pod­czas ro­bie­nia za­ku­pów po raz pier­wszy w na­szym ser­wi­sie. Lista dol­na za­wie­ra pli­ki, któ­re „wło­ży­łeś” do Ko­szy­ka w ra­mach bie­żą­cej se­sji. Przy­cis­kiem Za­twier­dzam wy­bór do­ko­nasz prze­nie­sie­nia pli­ków z Ko­szy­ka (li­sty dol­nej), do Ma­ga­zy­nu (na li­stę gór­ną). W tym mo­men­cie na­stą­pi po­mniej­sze­nie pu­li do­stęp­nych je­szcze li­cen­cji, któ­rą wcześ­niej wy­ku­pi­łeś.
 4. Pli­ki po­bie­rasz z Ma­ga­zy­nu na swój lo­kal­ny dysk przez klik­nię­cie od­noś­ni­ka Po­bierz plik lub Po­bierz ja­ko ar­chi­wum. Mo­żesz wie­lo­krot­nie po­bie­rać ten sam plik. Uwa­ga! Gwa­ran­tu­je­my do­stęp­ność pli­ku przez 3 mie­sią­ce od da­ty za­ku­pu, dla­te­go za­le­ca­my po­bra­nie wy­bra­nych pli­ków na swój lo­kal­ny dysk bez­po­śre­dnio po do­ko­na­niu wy­bo­ru. Mo­żesz po­brać za­ku­pio­ny plik w po­sta­ci skom­pre­so­wa­ne­go ar­chi­wum. Ar­chi­wum za­wie­rać bę­dzie po­bie­ra­ny plik oraz zwią­za­ną z nim li­cen­cję. Mo­żesz też po­brać ar­chi­wum za­wie­ra­ją­ce wszyst­kie pli­ki za­ku­pio­ne w je­dnej se­sji, przy czym mo­żesz po­bie­ra­ne zdję­cia prze­ska­lo­wać do okreś­lo­ne­go roz­mia­ru (nie więk­sze­go niż ory­gi­nał), a tak­że okreś­lić for­mat (jpg lub png) oraz usta­lić sto­pień wy­o­strze­nia po prze­ska­lo­wa­niu. Uwa­ga! Je­śli w ra­mach je­dnej se­sji wy­bie­rzesz du­żą li­czbę pli­ków (np. wię­cej niż 20), to po­bra­nie ich w ra­mach je­dne­go ar­chi­wum mo­że być uciąż­li­we z po­wo­du bar­dzo du­że­go roz­mia­ru te­go ar­chi­wum. Dla­te­go za­le­ca­my po­bie­ra­nie pli­ków w se­sjach nie prze­kra­cza­ją­cych 20 pli­ków. Li­cen­cję mo­żesz też po­brać nie­za­leż­nie kli­ka­jąc link Li­cen­cja w ta­be­li Ma­ga­zyn.
 5. Zdję­cia do­star­cza­ne są stan­dar­do­wo w for­ma­cie *.jpg lub *.png, na­to­miast gra­fi­ki wek­to­ro­we lub zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia – w for­ma­cie *.pdf. Pli­ki vi­deo i dźwię­ko­we do­star­cza­ne są w for­ma­cie ogg z roz­sze­rze­niem *.ogv. Nie­któ­re pli­ki są też do­stęp­ne w for­ma­tach pro­gra­mów: Gimp, Blen­der oraz Pro­jek­tor K3D. Pli­ki w wy­mie­nio­nych wcześ­niej trzech for­ma­tach mo­gą być po po­bra­niu edy­to­wa­ne i do­sto­so­wa­ne do włas­nych kon­kret­nych po­trzeb. Mo­że­my ró­wnież do­star­czyć pli­ki w in­nym wy­ma­ga­nym for­ma­cie. W tym ce­lu na­le­ży zwró­cić się do nas po­cztą e-mail po­da­jąc w li­ście nu­me­ry ka­ta­lo­go­we oraz wy­ma­ga­ne for­ma­ty pli­ków.
 6. Uwa­ga! Pli­ki do­star­cza­ne są wy­łą­cznie w for­mie elek­tro­nicz­nej (po­przez po­bra­nie ich z na­sze­go ser­we­ra lub prze­sła­nie po­cztą elek­tro­nicz­ną). Nie wy­sy­ła­my pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 7. Ni­niej­szy re­gu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 01.09.2017 r. O ewen­tual­nych zmia­nach w re­gu­la­mi­nie oraz ewen­tual­nej po­trze­bie za­ak­cep­to­wa­nia tych zmian wszys­cy za­re­je­stro­wa­ni użyt­ko­wni­cy zo­sta­ną po­wia­do­mie­ni po­cztą elek­tro­nicz­ną.

News

6030-0300; 5400 x 3600; abstraction, fractal
I

FG,

6030-0310; 5400 x 3600; abstraction, fractal
I

FG,

6028-0141; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6028-0143; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6028-0145; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6023-0200; 5400 x 3600; abstraction, fractal, city
I

FG,

1158-0100; 4025 x 2673; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0510; 5867 x 2713; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0511; 6261 x 2054; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0512; 5082 x 2411; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1150; 3827 x 4663; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1140; 7439 x 3103; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1160; 3958 x 4799; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1170; 4058 x 2696; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1180; 4101 x 2723; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1190; 4004 x 2660; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

« 1 2 »

More news

W