123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
s
 • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
 • Use nouns in the nominative case in the singular form.
 • The upper and lower of letters are not distinguished.
 • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
 • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.

Licensing rules

Pli­ki do­stęp­ne w na­szym Ban­ku nie są sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz li­cen­cję na pra­wo do wy­ko­rzy­sta­nia pli­ku. Cena li­cen­cji za­le­ży od pli­ku, któ­re­go li­cen­cja do­ty­czy i jest po­da­na w tzw. cre­ditach przy każ­dym pli­ku w Ban­ku. Ceny cre­ditów z ko­lei za­le­żą od pa­kie­tu, któ­ry za­ku­pisz zgod­nie z Cen­ni­kiem.

Jeśli jesteś za­in­te­re­so­wa­ny głę­bszą współ­pra­cą (np. pro­wa­dzisz fir­mę dru­ku­ją­cą foto­ta­pe­ty, foto­ob­ra­zy, itp.) i chciał­byś ko­rzy­stać z na­szych za­so­bów, napisz do nas w ce­lu usta­le­nia za­sad ta­kiej współ­pra­cy.

Właściciel serwisu (tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: office@​3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04) ofe­ru­je dwa ro­dza­je li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pli­ków po­bra­nych z na­sze­go serwisu. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzorzec umowy li­cen­cyj­nej z ob­ja­śnie­niem.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie­wy­łą­czna

Ten typ li­cen­cji jest udzie­la­ny stan­dar­do­wo na każ­dy plik, któ­ry za­ku­pisz (lub po­bie­rzesz w ra­mach bez­płat­nej Pu­li pro­mo­cyj­nej) z na­sze­go ban­ku. W tym mo­de­lu li­cen­cyj­nym otrzy­mu­jesz li­cen­cję nie­wy­łą­czną, tzn. że na ten sam plik li­cen­cja mog­ła być już ko­muś udzie­lo­na lub mo­że być udzie­lo­na w przy­szło­ści. Li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa.

Zwróć uwa­gę na punkt 3 li­cen­cji, któ­ry ozna­cza, że je­śli chciał­byś wy­ko­rzy­stać plik w ta­ki spo­sób, któ­ry ro­dził­by po­trze­bę uzys­ka­nia do­dat­ko­wych zgód na ta­kie wy­ko­rzy­sta­nie, to zgo­dę tę mu­sisz po­zys­kać we włas­nym za­kre­sie.

Tu np. prze­czy­tasz o za­sa­dach pu­bli­ko­wa­nia zdjęć bu­dyn­ków. Mimo dość ja­snych za­sad w tym za­kre­sie zna­ne są przy­pad­ki za­strze­ga­nia „wi­ze­run­ku” bu­do­wli (o czym prze­czy­tasz np. w tym arty­ku­le). Ponadto pra­wo do­ty­czą­ce wol­no­ści pa­no­ra­my jest różne w róż­nych kra­jach. Tu mo­żesz spraw­dzić ja­kie pra­wo obo­wią­zu­je w da­nym kra­ju. Oczy­wi­ście wy­kaz ten nie gwa­ran­tu­je, że za­mie­szczo­ne w nim in­for­ma­cje są aktu­al­ne (pra­wo mo­że się zmie­niać), dla­te­go przed pu­bli­ka­cją ma­te­ria­łu z po­ten­cjal­nie chro­nio­ną tre­ścią upe­wnij się, czy masz do te­go pra­wo.

Uwa­ga to od­no­si się w szcze­gól­no­ści do pli­ków ozna­czo­nych klau­zu­lą Tyl­ko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go, ale nie tylko. O tym, czy wy­ko­rzy­sta­nie pli­ku wy­ma­ga do­dat­ko­wych zgód de­cy­du­je m.in. spo­sób je­go wy­ko­rzy­sta­nia, a kon­se­kwen­cje bra­ku ewen­tu­al­nej zgo­dy po­no­si li­cen­cjo­bior­ca.

Zwróć ró­wnież uwa­gę, że nie mo­żesz pod­li­cen­cjo­no­wać za­ku­pio­ne­go pli­ku (punkt 2a li­cen­cji), ale mo­żesz wy­ko­rzy­stać go w pro­jek­cie rea­li­zo­wa­nym dla kli­en­ta (punkt 1b li­cen­cji), co ozna­cza, że kli­ent, dla któ­re­go wy­ko­nasz pra­cę mo­że ko­rzy­stać wy­łą­cznie z pra­cy (utwo­ru), któ­ry mu wy­ko­nasz, ale nie mo­żesz mu udzie­lić zgo­dy np. na wy­dzie­le­nie pli­ku (zdję­cia) z pra­cy, któ­rą Ty wy­ko­nasz ce­lem wsta­wie­nia go do in­nej pra­cy. Tym bar­dziej nie mo­żesz mu prze­ka­zać pli­ku w ta­kim ce­lu.

Pobrany plik mo­żesz wy­ko­rzy­stać tyl­ko w jed­nym pro­je­kcie. Je­śli chciał­byś ten sam plik wy­ko­rzy­stać w kil­ku pro­je­ktach – mu­sisz wy­ku­pić na ten sam plik ko­lej­ną li­cen­cję.
Li­cen­cja bezterminowa niewyłączna opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:


Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj.: zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z In­ter­ne­to­wego Ban­ku Fo­to­gra­fii foto.3n.com.pl (tj. wersji polskojęzycznej serwisu) lub Internet Stock Photos photo3n.com (tj. wersji anglojęzycznej serwisu).

 1. Fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7 rep­re­zen­to­wa­na przez Ste­fa­na Naw­roc­kie­go zwa­na da­lej Li­cen­cjo­daw­cą udzie­la na­byw­cy zwa­ne­mu da­lej Li­cen­cjo­bior­cą nie­wy­łą­cznej, bez­ter­mi­no­wej i nie moż­li­wej do prze­nie­sie­nia na in­ne oso­by li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj. zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z serwisu foto.3n.com.pl lub photo3n.com na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

  a) po­bra­nie pli­ku jest po­prze­dzo­ne ui­szcze­niem opła­ty li­cen­cyj­nej, chy­ba że plik zo­stał po­bra­ny w ra­mach bez­płat­nej Pu­li pro­mo­cyj­nej lub po­bra­ny plik za­wie­ra znak wo­dny. Znak wo­dny sta­no­wią na­pi­sy umie­szczo­ne w wi­do­cznym miej­scu w pli­ku. Pli­ki ze zna­kiem wo­dnym mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko do pro­jek­tów wstęp­nych,
  b) li­cen­cjo­bior­ca mo­że wy­ko­rzy­stać po­bra­ny plik (zdję­cie, gra­fi­kę, vi­deo, dźwięk lub mo­del 3D) jedno­krot­nie w pro­je­kcie wy­ko­na­nym na po­trze­by włas­ne lub na po­trze­by swo­je­go kli­en­ta w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych lub ko­mer­cyj­nych (z uwzglę­dnie­niem za­strze­że­nia za­war­te­go w pkt 1c), w tym: w ma­te­ria­łach dru­ko­wa­nych (ulot­ki, bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi, pla­ka­ty, ka­len­da­rze, rek­la­my i ogło­sze­nia pra­so­we, ra­por­ty, książ­ki, opa­ko­wa­nia, okład­ki płyt, itp.) i w pub­li­ka­cjach elek­tro­nicz­nych (stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, prze­kaz te­le­wi­zyj­ny, ra­dio­wy i vi­deo),
  c) plik oznaczo­ny klau­zu­lą Tylko do użyt­ku re­dak­cyj­ne­go nie mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny ko­mer­cyj­ne chy­ba, że Li­cen­cjo­bior­ca uzy­ska od­po­wied­nie zgo­dy we własnym za­kre­sie,
  d) plik (zdję­cie, gra­fi­ka, video, dźwięk lub model 3D) mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny wy­łą­cznie ja­ko ele­ment nie­za­leż­ne­go pro­jek­tu bez wzglę­du na wiel­kość na­kła­du.
 1. Li­cen­cjo­bior­cy nie wol­no:
  a) re­dy­stry­buo­wać, od­sprze­da­wać, pod­li­cen­cjo­no­wać lub w ja­ki­kol­wiek in­ny spo­sób przy­zna­wać pra­wa do plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków fil­mo­wych, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) oso­bom trze­cim w ja­kiej­kol­wiek for­mie (np. w po­sta­ci stro­ny in­ter­ne­to­wej, pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go, pli­ków cyf­ro­wych, ne­ga­ty­wów, itp.),
  b) uży­wać plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) do two­rze­nia ma­te­ria­łów nie­zgo­dnych z pra­wem (np. o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych, ob­sce­nicz­nych, nie­mo­ral­nych, znies­ła­wia­ją­cych, itp.),
  c) usu­wać zna­ków wod­nych z pli­ków po­glą­do­wych oraz wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki ze zna­kiem wo­dnym do pro­jek­tów fi­nal­nych.
 2. Udzie­la­na li­cen­cja odno­si się wy­łą­cznie do ko­rzy­sta­nia z au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych do pli­ków. Li­cen­cjo­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ro­szcze­nia osób trze­cich wy­nik­łe w związ­ku z wy­ko­rzy­sta­niem pli­ków (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub mo­de­li 3D), a nie zwią­za­ne z pra­wa­mi au­tor­ski­mi do pli­ku. Obo­wią­zek uzys­ka­nia upra­wnień do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pre­zen­to­wa­nych w pli­kach nazw, bu­dyn­ków, zna­ków fir­mo­wych, praw do włas­no­ści in­te­lek­tual­nej i prze­mys­ło­wej, itp. przed­sta­wio­nych w pli­ku spo­czy­wa na Li­cen­cjo­bior­cy. Na Li­cen­cjo­bior­cy cią­ży ró­wnież ewen­tual­ny obo­wią­zek za­bez­pie­cze­nia praw osób, któ­rych wi­ze­ru­nek zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny w pli­kach.
 3. Pliki (fo­to­gra­fie, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, dźwię­ko­we lub modele 3D) są chro­nio­ne pra­wem au­tor­skim i prze­pi­sa­mi in­nych ustaw, a pra­wa au­tor­skie nie prze­cho­dzą na li­cen­cjo­bior­cę.

2. Li­cen­cja wyłączna

Po udzie­le­niu ta­kiej li­cen­cji plik zo­sta­nie wy­co­fa­ny z ban­ku i li­cen­cja na ko­rzy­sta­nie z nie­go nie bę­dzie już ni­ko­mu wię­cej udzie­lo­na. Li­cen­cja ta mo­że być udzie­lo­na tyl­ko w sto­sun­ku do pli­ku, do któ­re­go li­cen­cja tego typu do tej po­ry nie zo­sta­ła udzie­lo­na.

Szcze­gó­ło­we wa­run­ki li­cen­cji wy­łą­cznej, a w szcze­gól­no­ści okres jej obo­wią­zy­wa­nia oraz jej ce­na jest ne­go­cjo­wa­na in­dy­wi­dual­nie w sto­sun­ku do każ­de­go pli­ku.

Je­śli jest za­in­te­re­so­wa­ny ta­ką li­cen­cją, na­pisz do nas w tej spra­wie na ad­res photo@3n.com.pl.

3. Li­cen­cje firm trzecich

W niektórych obrazach wykorzystano materiały firm trzecich wg następujacych licencji:
 1. W celu wyrenderowania zdjęć: Jowisza, Księżyca, Marsa, Merkurego, Neptuna, Saturna, Słońca i Wenus wykorzystano tekstury z www.solarsystemscope.com na licencji CC BY 4.0.

News

0520-1110; 4500 x 3000; galaxy, nebula, stars, space
J

FG,

0520-1160; 4500 x 3000; galaxy, nebula, stars, space
J

FG,

0520-1210; 4500 x 3000; galaxy, nebula, stars, space
J

FG,

0520-1260; 3000 x 4500; galaxy, nebula, stars, space
J

FG,

0520-1310; 4500 x 3000; galaxy, nebula, stars, space
J

FG,

0512-0590; 4500 x 3000; Earth, space, Asia, stars
J

FG,

0512-0592; 5400 x 3600; Earth, space, Asia, stars, night
J

FG,

0512-0608; 6000 x 4000; Earth, space, Near East, stars, night, sun, flare
J

FG,

0512-2040; 4500 x 3000; Earth, space, stars, Sun, flare
J

FG,

0512-2086; 3000 x 4500; Earth, space, stars, Sun, flare
J

FG,

0512-2100; 4500 x 3000; Earth, space, Asia, China, Tibet, India
J

FG,

0512-2162; 4500 x 3000; Earth, space, Arctic, atmosphere
J

FG,

0512-2200; 6000 x 4000; Earth, space, Antarctica
J

FG,

0512-2210; 6000 x 4000; Earth, space, Antarctica
J

FG,

0512-2220; 6000 x 4000; Earth, space, Arctic
J

FG,

0512-2280; 6000 x 4000; Earth, space, Australia
J

FG,

« 1 2 3 »

More news