123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
 • Enter a search keyword or file number in the format XXXX-XXXX.
 • Use nouns in the nominative case in the singular form.
 • The upper and lower of letters are not distinguished.
 • You can use the operator OR. Eg. dog OR cat to search for all files containing in the description the word dog or the word cat.
 • If you do not use the operator OR and you type a few words, it will be searched the files containing in the description all search terms.

Turn off the showing of this information.

Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj.: zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z In­ter­ne­to­wego Ban­ku Fo­to­gra­fii foto.3n.com.pl (tj. wersji polskojęzycznej serwisu) lub Internet Stock Photos photo.3n.com.pl (tj. wersji anglojęzycznej serwisu).

 1. Fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7 rep­re­zen­to­wa­na przez Ste­fa­na Naw­roc­kie­go zwa­na da­lej Li­cen­cjo­daw­cą udzie­la na­byw­cy zwa­ne­mu da­lej Li­cen­cjo­bior­cą nie­wy­łą­cznej, bez­ter­mi­no­wej i nie moż­li­wej do prze­nie­sie­nia na in­ne oso­by li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj. zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z serwisu foto.3n.com.pl lub photo.3n.com.pl na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

  1. Po­bra­nie pli­ku jest po­prze­dzo­ne ui­szcze­niem opła­ty li­cen­cyj­nej zgo­dnie z cen­ni­kiem za­war­tym w Re­gu­la­mi­nie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su, chy­ba że plik zo­stał po­bra­ny w ra­mach Pu­li pro­mo­cyj­nej lub po­bra­ny plik za­wie­ra znak wo­dny. W za­leż­no­ści od wer­sji ję­zy­ko­wej znak wo­dny mo­gą sta­no­wić na­pi­sy photo.3n.com.pl, foto.3n.com.pl, photo.3n.com.pl lub foto.3n.com.pl umie­szczo­ne w wi­do­cznym miej­scu w pli­ku. Pli­ki ze zna­kiem wo­dnym mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko do pro­jek­tów wstęp­nych.
  2. Li­cen­cjo­bior­ca mo­że wy­ko­rzy­sty­wać po­bra­ny plik (zdję­cie, gra­fi­kę, vi­deo, dźwięk lub mo­del 3D) w pro­jek­tach wy­ko­na­nych na po­trze­by włas­ne lub na po­trze­by swo­ich kli­en­tów w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych lub ko­mer­cyj­nych, w tym: w ma­te­ria­łach dru­ko­wa­nych (ulot­ki, bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi, pla­ka­ty, ka­len­da­rze, rek­la­my i ogło­sze­nia pra­so­we, ra­por­ty, książ­ki, opa­ko­wa­nia, okład­ki płyt) i w pub­li­ka­cjach elek­tro­nicz­nych (stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, prze­kaz te­le­wi­zyj­ny, ra­dio­wy i vi­deo).
  3. Plik (zdję­cie, gra­fi­ka, video, dźwięk lub model 3D) mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­ny wy­łą­cznie ja­ko ele­ment nie­za­leż­ne­go pro­jek­tu bez wzglę­du na wiel­kość na­kła­du.
 1. Li­cen­cjo­bior­cy nie wol­no:
  1. Re­dy­stry­buo­wać, od­sprze­da­wać, pod­li­cen­cjo­no­wać lub w ja­ki­kol­wiek in­ny spo­sób przy­zna­wać pra­wa do plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków fil­mo­wych, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) oso­bom trze­cim w ja­kiej­kol­wiek for­mie (np. w po­sta­ci stro­ny in­ter­ne­to­wej, pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go, pli­ków cyf­ro­wych, ne­ga­ty­wów, itp.).
  2. Uży­wać plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) do two­rze­nia ma­te­ria­łów nie­zgo­dnych z pra­wem (np. o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych, ob­sce­nicz­nych, nie­mo­ral­nych, znies­ła­wia­ją­cych, itp.).
  3. Usu­wać zna­ków wod­nych z pli­ków po­glą­do­wych oraz wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki ze zna­kiem wo­dnym do pro­jek­tów fi­nal­nych.
 2. Li­cen­cjo­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ro­szcze­nia osób trze­cich wy­nik­łe w związ­ku z wy­ko­rzy­sta­niem plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub modeli 3D). Obo­wią­zek uzys­ka­nia upra­wnień do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pre­zen­to­wa­nych w pli­kach nazw, bu­dyn­ków, zna­ków fir­mo­wych lub praw do włas­no­ści in­te­lek­tual­nej i prze­mys­ło­wej przed­sta­wio­nych w pli­ku spo­czy­wa na Li­cen­cjo­bior­cy. Na Li­cen­cjo­bior­cy cią­ży ró­wnież ewen­tual­ny obo­wią­zek za­bez­pie­cze­nia praw osób, któ­rych wi­ze­ru­nek zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny w pli­kach.
 3. Pliki (fo­to­gra­fie, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, dźwię­ko­we lub modele 3D) są chro­nio­ne pra­wem au­tor­skim i prze­pi­sa­mi in­nych ustaw, a pra­wa au­tor­skie nie prze­cho­dzą na li­cen­cjo­bior­cę.

News

6030-0300; 5400 x 3600; abstraction, fractal
I

FG,

6030-0310; 5400 x 3600; abstraction, fractal
I

FG,

6028-0141; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6028-0143; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6028-0145; 5400 x 3600; abstraction, fractal, still life
I

FG,

6023-0200; 5400 x 3600; abstraction, fractal, city
I

FG,

1158-0100; 4025 x 2673; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0510; 5867 x 2713; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0511; 6261 x 2054; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-0512; 5082 x 2411; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1150; 3827 x 4663; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1140; 7439 x 3103; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1160; 3958 x 4799; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1170; 4058 x 2696; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1180; 4101 x 2723; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

1158-1190; 4004 x 2660; Europe, Poland, Jawor, the Church of Peace
I

FG,

« 1 2 »

More news

W